வீடு, காணி, விற்பனைக்கு

Ad-id 0000030579

கிருலப்பன எவனிவ் 12P வீடு வெள்ளவத்த மாடி வீடு 3 அறை , 2 பாத்ரூம், 1200 S.P லேன்சைட் வெள்ளவத்த 1400 S.P 3 அறை , 2 பாத்ரூம் 1மாடி வீடு வெள்ளவத்த 1175 S.P 3 அறை , 2 பாத்ரூம் பேனிச்சருடன் விற்பனை 265 LK வீடு, காணி, விற்பனைக்கு