வீடு/காணி விற்பனை

Ad-id 0000031470

யாழ் நகரத்தில் மின்சார நிலையம் வீதியில் 3 ¼ பரப்பு காணியில் வாகன தரிப்பிடத்தை கொண்ட மூன்று கடைத் தொகுதியுடன் விற்பனைக்கு உள்ளது. விலை பேசித் தீர்மானிக்கப்படும்.