வாடகை / குத்­தகை

Ad-id 0000031875

கொழும்பு 8 ல் அமைந்துள்ள வீடு ஒன்று குத்தகைக்கு உண்டு.