வாடகைக்கு

Ad-id 0000031943

கொலன்னாவ,மீதொட்டமுல்ல,மீதொட்டமுல்லறோட்,சில்வா லேனில் மேல்மாடி வீடு வாடகைக்கு உண்டு. (ஜீம்ஆ பள்ளிவாசலும் அண்மையில் உள்ளது) மின்சாரம்,தண்ணீர் தனித்தனி மீற்றர்.