தையல் அழகுக்கலை

Ad-id 0000031988

Grandpass இல் அமைந்துள்ள ஆடை தொழிற்சாலை ஒன்றிற்கு நன்கு திறமையுடைய Juki Sample Maker தேவை. அடிப்படை சம்பளம் 75000/= முதல் 100000/= வரையறை இன்றி (O/T) உண்டு. (1 Hour 300/=)

Categories: , Location: , Published Date: