கல்வி

Ad-id 0000032008

G.C.E A/L (tamil & English Medium), Edexcel and Cambridge இரசாயனவியல் மற்றும் இணைந்த கணித வகுப்புக்கள் வீடுகளுக்கு வந்து கற்பித்துத் தரப்படும். மாதிரி வினாத்தாள்கள், கடந்த கால 20 வருட வினாக்கள் செய்துவிடப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: