பொது வேலை

Ad-id 0000032021

வெல்லம்பிட்டி வெலேவத்தையில் உள்ள வாகனங்கள் பராமரிப்பு நிறுவனம் ஒன்றுக்கு ஊழியர் ஒருவரும் , சாரதி ஒருவரும் தேவை. உணவு தங்குமிடம் இலவசம்