பொது வேலை

Ad-id 0000032026

தெஹிவளையில் அமைந்துள்ள கடை ஒன்றுக்கு வேலையாட்கள் தேவை. உணவு, தங்குமிட வசதியுடன் 45000/= வழங்கப்படும்.