பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000032104

கொழும்பு–13 ஜிந்துப்பிட்டியில் SB TRAVELS AND TOURS PVT LTD யில் Air Ticketing தெரிந்தவர்கள்/ Training ஆட்கள் தேவை. Air Ticketing தெரிந்தவர்கள் விரும்பத்தக்கது.