பொது வேலை

Ad-id 0000032156

நாட்டின் எப்பாகத்திலும் விண்ணப்பிக்கலாம். ஜேம், சவர்காரம், பெயின்ட், தும்பு ஆகிய உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளுக்கு லேபல்/பெக்கிங் பிரிவுகளுக்கு ஆண்/பெண் தேவை. வயது (18–40) மாத்திற்கு 48,000/= ற்கு மேல் சம்பளம் பெற முடியும். உணவு/ தங்குமிட வசதி செய்து கொடுக்கப்படும்.