சமையல்/ பராமரிப்பு

Ad-id 0000032225

மட்டக்களப்பு கோட்டைமுனையில் வீடொன்றில் சமையல் வீட்டைத்துப்பரவு செய்தல் வேலைக்கு பெண் ஒருவர் தேவை கீழேயுள்ள இரு முறையும் விரும்பத்தக்கது தங்கியிருந்து வேலை செய்தல் மாதச்சட்பணமாகவும் காலை 7.30 தொடக்கம் பி.ப 3.30 மணி வரை நாள் சம்பளமாகவும் வழங்கப்படும் சம்பளம் பேசித் தீர்மாணிக்கலாம் தொடர்பு கொள்ளவும்.