அலுவலக வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000032237

சனி மற்றும் ஞாயிறு நாட்களில் வேலை செய்வதற்கு பெண் நிர்வாக உதவியாளர் (Clark) தேவை. வயது 18–30 இடையில். கொழும்பில் உள்ளவர்கள் சிறந்தது.