பொது வேலை

Ad-id 0000032245

கொழும்பு –12 இல் அமைந்துள்ள ஹாட்வெயார் (Hardware) கடைக்கு பெண் கணக்காளர் உடன் தேவை.