பொது வேலை

Ad-id 0000032249

கொழும்பு ஜிந்துபிட்டியில் இயங்கும் வைத்தியசாலைக்கு (Dispensary) வேலை செய்ய அல்லது பழக பெண் தாதிமார் (Nurse) தேவை.