பொது வேலை

Ad-id 0000032255

தொழிலாளர் தேவை. அவிஸ்ஸாவெல்ல பிரதேசத்தினுள் தேயிலைக் கொழுந்து பறிப்பதற்குரிய தொழிலாளர் தேவை. திருமணமான ஜோடி இருந்தாலும் பரவாயில்லை.