கல்வி

Ad-id 0000032595

கொழும்பு–13 இல் பட்டதாரி ஆசிரியரினால் G.C.E(A/L) 2023 மாணவர்களுக்கான கணக்கீடு, பொருளியல், வணிகக்கல்வி பாடங்கள் முதலாம் தேர்ச்சியிலிருந்து வகுப்புக்கள் (Tamil and Engilsh Medium) June மாதம் ஆரம்பமாகவுள்ளது. Private Candidates விசேட வகுப்புக்கள் நடத்தப்படுகின்றன.