விற்பனை

Ad-id 0000032666

பிலியந்தலையிலுள்ள இரும்புத்தொழிற்சாலையில் SLS தரச்சான்றிதலுடைய 1012/18MM short Bars (10–18 அடி வரை ) விற்பனைக்குண்டு. ஒரு டொன் 170000/=

Categories: , Location: , Published Date: