கணினிக்கல்வி

Ad-id 0000032921

சகல கம்பியூட்டர் பாடங்களும்/ Spoken Engilsh ம் அடிப்படையிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளலாம். முற்பதிவுகளுக்கு 50% கட்டண கழிவு வழங்கப்படும். வேலைவாய்ப்பிற்கும், சுய தொழிலுக்கும் ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். (வயதெல்லையில்லை)