தேவை

Ad-id 0000033376

கொழும்பு 12 பாமஸியில் வேலை செய்வதற்கு அனுபவமுள்ள/ அனுபவமற்ற 30 வயதிற்கு மேற்பட்ட ஆண்/ பெண் மலையகத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டும். (தங்குமிட வசதி உண்டு)

Categories: , Location: , Published Date: