வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000033496

கல்முனை வாடி வீட்டு வீதி 3ஆம் குறுக்குத் தெரிவில் அமைந்துள்ள மாடி வீடு ஒன்று அவசர விற்பனைக்கு உண்டு. (20.52 Perch).