திருமண சேவை

Ad-id 0000033599

“வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும்” மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருமணசேவையில் பல்லாயிரக்கணக்கான யாழ்ப்பாண ஜாதகங்களுடன் இந்திய வம்சாவளி இந்துக்கள், கிறிஸ்தவர்கள், உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு வரன்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். கொழும்பை தலைமையகமாகவும் யாழ்ப்பாணம், வெளிநாடுகளில் தொடர்பாளர்களையும் கொண்டு இயங்குகிறது.