பழுதுபார்த்தல்

Ad-id 0000033858

எல்லாவிதமான குளிரூட்டிகள் (Fridges ) சகலவிதமான தொலைக்காட்சி, TV, A/C, Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து துரிதமாக திருத்திக்கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜ்)