வாடகை/குத்தகை

Ad-id 0000033860

வெள்ளவத்தை 37வது ஒழுங்கையில் அமைந்துள்ள தொடர்மாடி மனையில் மழு தளபாடமிடப்பட்ட வீடு வாடகைக்குண்டு.