வாடகை

Ad-id 0000033866

உருந்திரா மாவத்தையில் வேலைசெய்யும் பெண்களுக்கு Attach Bathroom, தளபாட வசதியுடன் மிகவும் பாதுகாப்பான Room உள்ளது. சமையல் செய்யலாம். (தமிழ்ச் சங்கம் அருகில்)