பொது வேலை

Ad-id 0000033924

இலக்ரிகல் மோட்டர்ஸ், அல்டனேட்ரஸ், டீசல் இன்ஜீன், பவர் ஜெனரேட்டர்ஸ் திருத்துவதற்கும் ATS பெனல்ஸ் Troubleshooting & repairs வேலைகளுக்கும் இலத்திரனியல் தொழிநுட்பவியலாளர்கள் தேவை.

Categories: , Location: , Published Date: