வாடகைக்கு

Ad-id 0000034117

கொட்டிகாவத்தை , வீரமல் மாவத்தையில் மூன்று மாடி வீடொன்று குத்தகைக்கு அல்லது மாத வாடகை ரூபா 40,000/= 2 படுக்கையறை, குளிலயறை, சமையலறை, விராந்தை , 02 மாடி 3 படுக்கையறை, 02 குளியலறை, சமையலறை, விராந்தை, 03 மாடி 02 படுக்கையறை, சமையலறை, குளியலறை, விராந்தை இரண்டு வாகனத் தரிப்பிடம், நீர் மின்சாரம் தனித்தனியாக கொட்டிகாவத்தை நகருக்கு மிக அருகில் உள்ளது.