சமையல்/பராமரிப்பு

Ad-id 0000034129

கொழும்பில் உள்ள பங்களா வீடுகளில் தங்கி வேலை செய்வதற்கு வீட்டுப் பணிப்பெண்கள், சமையற்காரர்கள் உடனடியாகத் தேவை நில்மினி ஏஜன்சி பொரலஸ்கமுவை.