சமையல்/பராமரிப்பு

Ad-id 0000034131

பிரான்சிலிருந்து வந்து கண்டியில் வதிந்துள்ள எங்களுக்கு வீட்டு வேலைக்கு 25–55 வயதுக்கு இடைப்பட்ட இரண்டு பெண்கள் தேவை. சம்பளம் 35–40 என்பதோடு 4 நாட்கள் லீவு வழங்கப்படும்.