வீடு/காணி விற்பனை

Ad-id 0000034142

Wellampitiya இல் வீடொன்று விற்பனைக்கு உண்டு. 5.5 பேர்ச் காணி 3 படுக்கையறைகள் 1 வாகனத்தரிப்பிட வசதி உண்டு.