வீடு/காணி விற்பனை

Ad-id 0000034143

நுகேகொடை பழைய கொட்டாவை (119) பிரதான பாதைக்கு முகப்பாக 4 பேர்ச் காணி வியாபார கட்டிடம் 1089 சதுர அடி விற்பனைக்கு உண்டு.