வீடு/காணி விற்பனை

Ad-id 0000034144

கந்தானை நீர்கொழும்பு பாதைக்கு 150 மீற்றர் தூரத்தில் நீர், மின்சார வசதியுடைய 6.5 பேர்ச் காணித்துண்டு விற்பனைக்கு உண்டு.