வீடு/காணி விற்பனை

Ad-id 0000034145

தெல்கந்த, வளவத்தை வீதியில் ஹைலெவல் வீதிக்கு 200 மீற்றர் தூரத்தில் 10 பேர்ச் வெயார் ஹவுஸ் பெக்டறி ஒன்று விற்பனைக்கு உண்டு .