வீடு/காணி விற்பனை

Ad-id 0000034146

களுபோவில விமலசார பாதையில் அமையப்பெற்றுள்ள 8 பேர்ச் காணி விற்பனைக்கு உண்டு ( ஆஞ்ஞநேயர் கோவிலுக்கு அருகில்) .