வீடு/காணி விற்பனை

Ad-id 0000034147

ஹெந்தலை எலகந்த வீதியில் ஹாட்வெயார் கடையுடன் வீடு மற்றும் 7 பேர்ச் காணி விற்பனைக்கு உண்டு. விரும்பினால் வீட்டை மாத்திரம் வாங்க முடியும்.