கல்வி

Ad-id 0000034164

பாடசாலை கர்நாடக சங்கீத பாடத்திட்டம், வட இலங்கை சங்கீத சபை பாடத் திட்டம் (வயலின், வாய்ப்பாட்டு) அறிமுறை, செய்முறை விடயங்கள் தனி வகுப்பு, குழு வகுப்புக்களாக நுண்கலைமாணி பட்டதாரி ஆசிரியையினால் நடத்தப்படுகிறது.

Categories: , Location: , Published Date: