வீடு/காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034205

கொலன்னாவயில் 3அறைகள், 2 கழிவறை வீட்டுடன் காணி விற்பனைக்கு உள்ளது. 3500000/= குத்தகை 600000/= மாதம் 12000/= 1000000/= மாதம் 8000/= கூழி 25000/= 2 வருடங்களுக்கு