பொது வேலை

Ad-id 0000034206

நிட்டம்புவ பிரதேசத்தில் காணப்படும் எமது கோழி இறைச்சி/ செசேஜஸ் உற்பத்தி நிலையத்திற்கும் ஆண்கள் தேவை வயதெல்லை 18–45 மாதாந்தம் உணவு, தங்குமிடம் உற்பட 45000/= ற்கும் மேற்பட்ட வருமானம்.