தேவை

Ad-id 0000034217

அரச அங்கீகாரம் பெற்ற எமது நிறுவனமானது கடல் உணவுகள், கடல் உலர் உணவுகள் என்பனவற்றை கொள்வனவு செய்து ஏற்றுமதி செய்து வருகின்றோம். எமது நிறுவனத்தினை மேம்படுத்துவதற்காக முதலீட்டாளர்களை எதிர்பார்க்கின்றோம். நீங்கள் எமது நிறுவனத்துடன் செய்யும் முதலீட்டினை சட்டதரணி ஊடாக உடன்படிக்கை (Agreement) செய்து தரப்படும். மேலதிக தொடர்புகளுக்கு எம்முடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Categories: , Location: , Published Date: