பொது வேலை

Ad-id 0000034256

Receptionist தேவை. Female Only. G.C.E A(/L) படித்த 24 வயதிற்குட்பட்ட தமிழ், சிங்கள சரளமாக உரையாடக்கூடிய ஓரளவு ஆங்கில அறிவுடையவர்கள் நேரில் வரவும் அல்லது விண்ணப்பிக்கவும்.