மணமக்கள் தேவை

Ad-id 0000034369

யாழ்ப்பாணம் R.C உயர் வெள்ளாளர் 1991 Boy Accountant ஆக தொழில் புரிபவருக்கு உள்நாடு வெளிநாட்டில் உயர்கல்வி படித்த மணமகள் தேவை. 1994 Girl ARKITEKCHER ஆக தொழில் புரியும் மகளுக்கு உயர்கல்வி படித்த USA மணமகன் தேவை.