மணமகன் தேவை

Ad-id 0000034375

“சந்தோஷ திருமணசேவை 25க்கு மேற்பட்டோர் எமது சேவையில் இணைந்து திருமணகால தாமதத்தை தவிக்கவும். ஜாதகம் அமைவது கஷ்டம் 1977 முதல் 2000 வரையிலான மணமகள்மார் பெறலாம். WELQUALIFID, + O/L + A/L, R/C + NRC + FOREIGNE, DIVORCE மணமக்களும் உண்டு. பெற்றோர் தொடர்புடன் நேர்மையான சேவை. HAPPY MARRIAGE SERVICES’’ யாழ் மணமக்களும் உண்டு.

Categories: , Location: , Published Date: