கல்வி

Ad-id 0000034395

G.C.E. A/L (Tamil & English Medium) இரசாயனவியல் வகுப்புக்கள் வீடுகளுக்கு வந்து கற்பித்துத் தரப்படும். பரீட்சைக்கு மீளமரும் மாணவர்களுக்கு துரித மீட்டலுடன் 20 வருடகால past papers செய்து விடப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: