வீடு/ காணி விற்பனை

Ad-id 0000034507

கொழும்பு 13 ஜெம்பட்டா வீதியில் 2 மாடி வீடு விற்பனைக்கு உண்டு. 4 மணிக்குப் பின் பார்க்கலாம். தரகர் வேண்டாம்.