காணி விற்பனை

Ad-id 0000034522

யாழ்ப்பாணம் கரணலாய் வடக்கு கரவெட்டியில் 4 ½ பரப்பு வெற்றுக்காணி விற்பனைக்குண்டு.