அலுவலகவேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000034771

Deep Tile Center, 101, Messenger Street Colombo-12 இலுள்ள வியாபார காரியாலத்துக்கு கணக்காய் -வாளர் தேவை (Accounts) பெண்கள் தேவை. தகமை A/L தேவை.