வீடு / காணி விற்பனை

Ad-id 0000034775

வத்தளை பள்ளியா வத்தையில் ஜனபதி தோட்டத்தில் 6 பேர்ச் உடைய காணியுடன் வீடு விற்பனைக்கு உண்டு விலை 45 இலட்சம் விலைபேசி தீர்மானிக்கலாம்.