வீடு/காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034870

புத்தளம், கல்பிட்டி பாதையிலிருந்து 100 மீ தூரத்தில் சேதாபொலையில் 3.5 ஏக்கர் வளமான தென்னங்காணி விற்பனைக்கு, வர்த்தகம், சுற்றுலா முதலீடுகளுக்கும் மிகவும் உகந்தது. தரகர் தேவையில்லை. பி.ப 6 பின்னர்.