பொதுவேலை

Ad-id 0000034874

Colombo -12. இலுள்ள Hardware ஒன்றுக்கு, மும்மொழிகளும் எழுத, வாசிக்க, பேச தெரிந்த வேலையாட்கள் தேவை. சம்பளம் நேரில் பேசித்தீர்மானிக்கப்படும்.