சமையல் / பராமரிப்பு

Ad-id 0000034878

தெஹிவளையில் அமைந்துள்ள வீடொன்றிற்கு தங்கியிருந்து வீட்டு வேலை பணிப்பெண் தேவை. வயதெல்லை 18–40 கீழ்பட்டவர்கள் மாத்திரம் மலையகத்த வர்கள் விரும்பத்தக்கது.