சமையல் / பராமரிப்பு

Ad-id 0000034879

கொழும்பு சமையல் வீட்டு வேலை செய்ய கூடிய தமிழ், முஸ்லிம் பெண்கள் தே வை. தங்கியிருந்து வேலைசெய்ய வேண்டும். சம்பளம் 30,000/=, 35,000/=, 40,000/=, 45,000/= வழங்கப்படும்.